گزارش تصويری

آیین اختتامیه جشنواره نهم (عکس: ساینا قادری و ضیا صفویان)آیین اختتامیه جشنواره نهم (عکس: ساینا قادری و ضیا صفویان)
1395/11/30

هنرمندان روی فرش قرمز (عکس: ساینا قادری و ضیا صفویان)هنرمندان روی فرش قرمز (عکس: ساینا قادری و ضیا صفویان)
1395/11/30

برگزیدگان نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجربرگزیدگان نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
1395/11/30

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)
1395/11/25

داوری نهایی آثار (عکس: ساینا قادری)داوری نهایی آثار (عکس: ساینا قادری)
1395/11/24

منتخبی از بازدیدهای عمومی از نمایشگاه، 10 روز دوممنتخبی از بازدیدهای عمومی از نمایشگاه، 10 روز دوم
1395/11/21

آیین گشایش بخش بین الملل و مفاخر، فرهنگسرای نیاورانآیین گشایش بخش بین الملل و مفاخر، فرهنگسرای نیاوران
1395/11/15

بازدید اساتید موسیقی از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)بازدید اساتید موسیقی از نمایشگاه (عکس: ساینا قادری)
1395/11/12

بازدید اعضای شورای عالی علوم تحقیقات و فنآوری از جشنوارهبازدید اعضای شورای عالی علوم تحقیقات و فنآوری از جشنواره
1395/11/11

منتخبی از بازدیدهای عمومی از نمایشگاه، 10 روز اولمنتخبی از بازدیدهای عمومی از نمایشگاه، 10 روز اول
1395/11/11

بازدید کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگیبازدید کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی
1395/11/09

بازدید وزیر ارشاد و وزیر راه از جشنواره (عکس: ساینا قادری)بازدید وزیر ارشاد و وزیر راه از جشنواره (عکس: ساینا قادری)
1395/11/08

سری دوم عکس های افتتاحیه (عکس ها: آقایان اسدی و ابهری)سری دوم عکس های افتتاحیه (عکس ها: آقایان اسدی و ابهری)
1395/11/05

آیین افتتاحیه نهمین جشنواره تجسمی فجر (عکس: ساینا قادری)آیین افتتاحیه نهمین جشنواره تجسمی فجر (عکس: ساینا قادری)
1395/11/03

دریافت اصل آثار از هنرمندان (عکس: ساینا قادری)دریافت اصل آثار از هنرمندان (عکس: ساینا قادری)
1395/10/16

نشست رسانه ای (عکس: ساینا قادری)نشست رسانه ای (عکس: ساینا قادری)
1395/10/13

انتخاب اولیه آثار (عکس: ساینا قادری)انتخاب اولیه آثار (عکس: ساینا قادری)
1395/10/02

منتخبی از جلسات شورای هنری (عکس: ساینا قادری)منتخبی از جلسات شورای هنری (عکس: ساینا قادری)
1395/10/01