شورای هنری

     

کامبیز درم بخش                                                                                          بهروز دارش

     

مهنوش مشیری                                                                                         محمدباقر آقامیری

     

علی شیرازی                                                                                          جمشید حقیقت شناس

     

سید نظام الدین امامی فر                                                                                         اصغر کفشچیان مقدم 

     

رضا یساولی                                                                                          مجتبی آقایی سربزه

مهران هوشیار